7084/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2020: Khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA

Customs

Mới hơn Cũ hơn