Chuyển đến nội dung chính

Dầu cọ làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có phải thực hiện chính sách thuế GTGT

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, việc áp dụng thuế GTGT được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ; Thông tư 219/2013/TT BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT…

Theo đó, trường hợp DN NK dầu cọ thô, qua quá trình tinh luyện, sau đó bán lại cho các DN sản xuất thức ăn gia súc, thì tại thời điểm NK, dầu cọ thô không phải là thức ăn gia súc. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị DN thực hiện chính sách thuế GTGT đối với dầu cọ thô tại khâu NK theo quy định tại các văn bản dẫn trên.

Đối với trường hợp dầu cọ tinh luyện NK, Tổng cục hải quan đề nghị DN liên hệ với Bộ NN&PTNT để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền quy định tại Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ NN&PTNT (nay được thay thế bởi Thông tư 20/2017/TT BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ NN&PTNT).source https://haiquanonline.com.vn/dau-co-lam-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-co-phai-thuc-hien-chinh-sach-thue-gtgt-137692.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc