Chuyển đến nội dung chính

Thủ tục xuất khẩu máy móc đã nhập khẩu tạo tài sản cố định

2059-12-img0232
Máy móc, thiết bị nhập khẩu qua cảng Cát Lái TPHCM. Ảnh: T.H.

Thứ nhất, đối với trường hợp máy móc, thiết bị là hàng hóa nhập khẩu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

Thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế: Các hình thức thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước, khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 04 nêu trên.

Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thực hiện tại cơ quan Hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu hàng hóa miễn thuế hoặc nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp không phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế;

Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng: Doanh nghiệp hoặc Ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng, số tiền thuế đã được miễn thuế tương ứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu hàng hóa miễn thuế;

Trường hợp xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo loại hình tương ứng.

Thứ hai, đối với trường hợp máy móc, thiết bị là hàng hóa nhập khẩu đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế:

Căn cứ quy định tại khoản a mục 1 phần III Thông tư số 04/2007/TT-BTM thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định việc thanh lý trên cơ sở phù hợp với điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu nêu tại khoản c mục 4 phần II Thông tư này.

Trường hợp xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu theo loại hình tương ứng được quy định tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình trên hệ thống VNACCS. Thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính.source https://haiquanonline.com.vn/thu-tuc-xuat-khau-may-moc-da-nhap-khau-tao-tai-san-co-dinh-137401.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc