Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tích cực phổ biến rộng rãi quy định Luật Quản lý thuế và Nghị định 126 2020 NĐ CP

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Việc ban hành Luật Quản lý thuế đã đảm bảo tính kế thừa những quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành (Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13...) còn giá trị thực hiện đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ngày 19/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 5/12/2020, gồm 9 chương và 44 Điều. Việc xây dựng Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế là cần thiết nhằm chi tiết 28 điều, khoản, điểm Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 giao cho Chính phủ quy định chi tiết, ngoại trừ nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu, để đảm bảo triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và thực hiện đạt hiệu quả cao, bao quát các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan liên quan, cũng như quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, các đơn vị hải quan trong toàn ngành cần nghiên cứu cụ thể các quy định, nếu có phát sinh vướng mắc cần báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) để được hướng dẫn cụ thể.

Tích cực phổ biến rộng rãi quy định Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: H.Nụ

Đồng thời, các đơn vị hải quan địa phương cần phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi các quy định liên quan đến lĩnh vực hải quan được nêu tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 như quy định liên quan đến khai thuế, tính thuế đối với hàng hóa XNK; địa điểm nộp hồ sơ khai thuế; các trường hợp cơ quan Hải quan tính thuế, thông báo thuế; ấn định thuế đối với hàng hóa XNK; phân loại hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá XNK thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế… cho cộng đồng DN, người khai hải quan, người nộp thuế nắm được và tuân thủ thực hiện theo đúng các quy định.

Đặc biệt, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đề nghị các đơn vị tổ chức tập huấn các nội dung quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP cho toàn thể CBCC, cộng đồng DN. Sau khi Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực nếu có phát sinh vướng mắc cần trao đổi trực tiếp với Cục Thuế XNK để được hướng dẫn thực hiện.

Cũng tại hội nghị một số nội dung đã được lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn như quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; khoanh tiền thuế nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt...

Đại diện Cục Thuế XNK cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã sửa đổi, bổ sung các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Để rõ ràng, minh bạch trong việc khoanh nợ, xóa nợ thuế, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, thời gian, trình tự thủ tục đối với từng trường hợp cụ thể.

Theo đó, quy định về khoanh nợ số tiền phải nộp vào NSNN, nghị định quy định rõ, người nộp khoản thu khác thuộc NSNN được khoanh nợ số tiền nộp vào ngân sách nhà nước nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 83 của Luật Quản lý thuế, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của từng khoản thu có quy định khác...source https://haiquanonline.com.vn/tich-cuc-pho-bien-rong-rai-quy-dinh-luat-quan-ly-thue-va-nghi-dinh-1262020nd-cp-137562.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.