7974/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2020: Kê khai khấu trừ tiền chậm nộp thuế GTGT với cơ quan thuế

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF