Chuyển đến nội dung chính

Ban hành 2 bộ đề đánh giá năng lực công chức viên chức ngành Hải quan

Theo đó, Tổng cục Hải quan ban hành 161 câu hỏi từ cấp độ đơn giản tới cấp độ 1 liên quan đến thể thức trình bày văn bản hành chính giai đoạn 2020-2022 và 150 câu hỏi đánh giá năng lực CBCC, viên chức ngành Hải quan trong lĩnh vực quy tắc thực thi công vụ.

3257-5-4256-img-7457
Công chức khối cơ quan Tổng cục Hải quan tham gia đánh giá năng lực năm 2019. Ảnh: N.Linh

Việc ban hành bộ đề nhằm thực hiện kế hoạch triển khai các hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực giia đoạn 2020-2022 của Tổng cục Hải quan. Do đó, nội dung các câu hỏi nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc thực thi công vụ.

Tổng cục Hải quan đã xây dựng, triển khai mô hình quản lý nguồn nhân lực dựa trên từng vị trí việc làm, với chuỗi các hoạt động về xây dựng hệ thống vị trí việc làm bằng mô tả công việc, khung năng lực, quản lý biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và thực hiện các hoạt động nhân sự khác dựa trên năng lực, cũng như vị trí việc làm. Trong đó, Tổng cục Hải quan quan tâm đến hoạt động đánh giá năng lực, coi đây là hoạt động then chốt.source https://haiquanonline.com.vn/ban-hanh-2-bo-de-danh-gia-nang-luc-cong-chuc-vien-chuc-nganh-hai-quan-138594.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc