Chuyển đến nội dung chính

Công bố bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bãi bỏ nhiều văn bản pháp luật trong lĩnh vực Tài chính
Công khai danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực hải quan

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan được công bố tại Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới/ thủ tục hành chính thay thế/ thủ tục hành chính bãi bỏ/ thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Công bố bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
DN tìm hiểu thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan Hải quan. Ảnh: H.Nụ

Cụ thể hai thủ tục thực hiện tại cấp cục hải quan tỉnh, thành phố gồm: thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa XK miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan; thủ tục quyết toán việc XK, sử dụng hàng hóa miễn thuế và vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Hai thủ tục bị bãi bỏ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BTC ngày 18/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế XNK.source https://haiquanonline.com.vn/cong-bo-bai-bo-2-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan-138576.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử