Chuyển đến nội dung chính

Dự án Formosa Hà Tĩnh tiếp tục được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa

Theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến chính sách ưu đãi thuế NK đối với dự án của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, ngày 11/9/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020. Tại điểm 4 Nghị quyết có nêu: “Chính phủ thống nhất đồng ý tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi miễn thuế NK đối với dự án Formosa nêu tại các văn bản số 1602/TTg-QHQT ngày 31/8/2010; số 7820/VPCP-KTTH ngày 1/11/2010; số 219/TB-VPCP ngày 2/6/2014 và số 248/TB-VPCP ngày 29/6/2014 như báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 109/BC-BTC ngày 3/9/2020. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan Hải quan thực hiện”.

Thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP; Báo cáo 109/BC-BTC của Bộ Tài chính, công văn số 13076/BTC-CST ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chính sách thuế NK đối vợi dự án của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện miễn thuế NK đối với dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh nêu tại các văn bản trên và theo đúng các điều kiện nêu cụ thể tại mỗi văn bản. Trong đó, chính sách miễn thuế NK nêu tại công văn số 1602/TTg-QHQT và 248/TB-VPCP được áp dụng cho dự án liên hợp gang thép công suất 7,5 triệu tấn/năm (giai đoạn 1-1 ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư số 28202300001 ngày 12/6/2008).

5656-28-formosa
Thép thành phẩm tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Ảnh: H.Nụ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan đăng ký tờ khai hàng hóa NK miễn thuế căn cứ hồ sơ miễn thuế theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối chiếu với hướng dẫn tại 4 văn bản nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ để thực hiện miễn thuế theo quy định. Trường hợp xác định hàng hóa NK không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thu thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế thực hiện tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế theo đúng quy định tại Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; xác định đúng loại hàng hóa được miễn thuế cho dự án “Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh” theo hướng dẫn tại 4 văn bản của Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Tiếp nhận, kiểm tra báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thu đủ thuế, xử phạt (nếu có) đối với các trường hợp: hàng hóa được miễn thuế theo kê khai nhưng sử dụng sai mục đích miễn thuế; hàng hóa NK không phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án; hàng hóa không đúng đối tượng miễn thuế nhưng kê khai thuộc đối tượng miễn thuế và đã được thông quan theo kê khai của người nộp thuế.

Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật quản lý thuế.

Cục hải quan tỉnh, thành phố cần tổng hợp báo cáo của các chi cục hải quan về tình hình NK hàng hóa miễn thuế cho dự án “Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh”, phân tích, đánh giá số liệu báo cáo. Kịp thời đưa ra các cảnh báo nếu phát hiện dấu hiệu gian lận trong việc NK hàng hóa miễn thuế cho dự án.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố định kỳ hàng năm báo cáo về Tổng cục tình hình NK hàng hóa miễn thuế cho dự án “Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh” theo mẫu.source https://haiquanonline.com.vn/du-an-formosa-ha-tinh-tiep-tuc-duoc-mien-thue-nhap-khau-hang-hoa-138583.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử