Hải quan TPHCM giải đáp nhiều vướng mắc về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu

Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra nguyên liệu NK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H
Nhiều vướng măc về nguyên liệu NK đã được Cục Hải quan TPHCM giải đáp cụ thể. Ảnh: T.H

Lưu ý về nguyên liệu sản xuất hàng gia công

Hướng dẫn Công ty TNHH Corona Marudai về thủ tục nhập nguyên liệu sản xuất hàng gia công từ kho ngoại quan, Cục Hải quan TPHCM cho biết, về khai báo hải quan, tại Mục 1.20 mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí khai báo “tên người xuất khẩu” đối với tờ khai điện tử nhập khẩu, gồm: Nhập tên người xuất khẩu hoặc tên chủ hàng nước ngoài trong trường hợp gửi kho ngoại quan (nếu chưa đăng kí vào hệ thống). Trường hợp đã đăng kí, hệ thống sẽ tự động xuất ra.

Tuy nhiên, Cục Hải quan TPHCM lưu ý doanh nghiệp, nhập tên người xuất khẩu (người bán) theo hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu (kể cả trường hợp mua bán qua bên thứ ba); Nhập tên bên đặt gia công theo hợp đồng gia công (kể cả trường hợp nhập khẩu hàng hóa qua bên thứ ba theo chỉ định của bên đặt gia công, trong trường hợp này ghi người được chỉ định giao hàng tại 0 tên người ủy thác xuất khẩu);... ”

Về chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan, Khoản 8 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: “Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan do chủ hàng hóa thực hiện khi có hành vi mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại. Chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại quan để quản lý theo dõi, không phải làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan. Thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hóa đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng cũ.”

Trả lời Công ty TNHH Enercon Việt Nam về vướng mắc liên quan đến thủ tục tạm nhập- tái xuất dụng cụ, khung kết cấu, trang thiết bị... phục vụ công tác lắp đặt, căng chỉnh trụ điện gió, Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn, về hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp FDI, căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về chính sách đầu tư kinh doanh quy định “Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm”.

Về thủ tục hải quan, nếu doanh nghiệp xác định việc tạm nhập- tái xuất để phục vụ cho việc cân chỉnh vị trí bulong móng của trụ điện gió (trước khi chủ đầu tư thực hiện việc lắp đặt, xây dựng) không phải là hoạt động xây dựng như quy định của Luật Đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định “Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm”.

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thuốc

Liên quan đến vướng mắc nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành của Công ty TNHH MEKOPHAR (MELOPHAR BP), Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn doanh nghiệp các bước cụ thể.

Liên quan đến hồ sơ thông quan, tại khoản 4 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Dược (được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 48 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ) quy định Thông quan nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, trừ dược liệu:

Nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu giấy ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác theo quy định tại điểm đ khoản 15 Điều 91 của Nghị định này, trừ trường hợp nhập khẩu thuốc theo quy định tại các Điều 67, 70, 73, khoản 1 Điều 74 của Nghị định này, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, chất chuẩn, nguyên liệu làm thuốc được cấp phép nhập khâu theo quy định tại các Điều 82, 83, 86 của Nghị định này, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt nhập khẩu để kiểm nghiệm, nghiên cứu.

Tại Điều 4 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ: Bãi bỏ các quy định sau đây của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược:

Quy định cơ sở cung cấp nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt được nhập khẩu để kiểm nghiệm, nghiên cứu hoặc sản xuất thuốc xuất khẩu theo quy định tại Điều 80; nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 82, 83, 84, 85; thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo phải thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 91.

Yêu cầu nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu đối với giấy ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác quy định tại: điểm đ khoản 4 Điều 92 đối với thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 68, Điều 72, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt nhập khẩu để sản xuất thuốc xuất khẩu quy định tại Điều 80, nguyên liệu làm thuốc nhập khấu theo quy định.

Cơ sở cung cấp tá dược, vỏ nang, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, chất chuẩn, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt được nhập khẩu để kiểm nghiệm, nghiên cứu hoặc sản xuất thuốc xuất khẩu theo quy định tại Điều 80 của Nghị định này; nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu theo quy định tại Điều 82, 83, 84, 85 của Nghị định này; thuốc Viện trợ, viện trợ nhân đạo không phải thực hiện quy định tại khoản 15 Điều này.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-giai-dap-nhieu-vuong-mac-ve-thu-tuc-nhap-khau-nguyen-lieu-139201.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF