Sớm xây dựng mã số HS của Danh mục ngoại lai xâm hại

Hải quan chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Thủ tướng chỉ thị xử lý nghiêm hành vi nhập khẩu, phát tán loài ngoại lai xâm hại
Ảnh minh họa. Ảnh: KTĐT
Ảnh minh họa. Ảnh: KTĐT

Đề nghị này đang được Tổng cục Hải quan gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 42/CT TTG ngày 8/12/2020 về việc xây dựng mã HS để kiểm soát hoạt động nhập khẩu trái phép các loài trong Danh mục các loài ngoại lai xâm hại.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và căn cứ khoản 3 Điều 19 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật xây dựng Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép; Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành gửi Bộ Tài chính. Chậm nhất 10 ngày làm việc, Bộ Tài chính thực hiện xác định về mã số hàng hóa phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các hàng hóa này để các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện công bố ban hành.

Để triển khai, Bộ Tài chính đã có các công văn số 10606/BTC-TCHQ và 10607/BTC-TCHQ gửi các bộ, ngành kiến nghị chủ động rà soát, xây dựng ban hành và công bố các Danh mục chuyên ngành kem mã số HS cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại chỉ ban hành tên các loài ngoại lai xâm hại, không ban hành mã số HS kèm theo.

Do đó, mới đây Tổng cục Hải quan tiếp tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát mã HS của Danh mục các loài ngoại lai xâm hại ban hành kèm Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 65/2017/TT-BTC. Trên cơ sở kết quả xây dựng mã HS của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp tham gia ý kiến để hoàn thiện việc xây dựng mã số HS cho Danh mục các loài ngoại lai xâm hại.

Cũng liên quan đến quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 42/CT-TTg, ngày 8/12/2020.

Theo đó, các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc chủ động, phối hợp với các đơn vị kiểm dịch tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của các loài ngoại lai xâm hại.source https://haiquanonline.com.vn/som-xay-dung-ma-so-hs-cua-danh-muc-ngoai-lai-xam-hai-139071.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF