Chuyển đến nội dung chính

Tạm dừng hoạt động 1 đại lý thu hồi 2 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Theo Quyết định 3463/QĐ-TCHQ ngày 15/12/2020 của Tổng cục Hải quan, Chi nhánh miền Bắc Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Tại Quyết định 3464/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Đào Đắc Huy, mã số: 030078002361 là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Chi nhánh miền Bắc Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là do công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Tại Quyết định 3465/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Nguyễn Đức Mạnh, mã số: 037085000895 là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH MTV Vận tải và Thương mại Xuân Hiếu. Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tụ hải quan là do có đề nghị của công ty.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-1-dai-ly-thu-hoi-2-ma-so-nhan-vien-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-138763.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc