Chuyển đến nội dung chính

Thực hiện tiêu huỷ khuôn mẫu tạm nhập của DN chế xuất có phải chịu thuế NK thuế GTGT

Liên quan đến vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC đã quy định rõ: “DN chế xuất được thanh lý hàng hoá NK bao gồm: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá NK khác thuộc sở hữu của DN theo các hình thức: XK, bán, biếu, tặng, tiêu huỷ tại Việt Nam” và “Trường hợp tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 thông tư này”.

Cũng tại điểm d, khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về việc tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị tại Việt Nam: “Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi chi cục hải quan nơi NK nguyên liệu, vật tư phương án sơ huỷ, tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình hình, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu huỷ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.

2208-img-4654
Công chức Hải quan Đồng Nai xử lý công việc trên hệ thống DNa-Office. Ảnh: Trương Thanh Giang

Khoản 2, Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: “Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế: Người nhận chuyển nhượng phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế”.

Điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định: “Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá đã làm thủ tục XNK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới”.

Theo Tổng cục Hải quan, các quy định liên quan đến việc tiêu huỷ hàng hoá của DN chế xuất đã được quy định, hướng dẫn rõ. Trường hợp DN chế xuất thực hiện tiêu huỷ khuôn mẫu thuê, mượn được tạm nhập từ nước ngoài theo yêu cầu của đối tác nước ngoài thì phải có văn bản của bên sở hữu hàng hoá đề nghị bán, cho, tặng và phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển quyền sở hữu đối với số khuôn mẫu này cho chính DN chế xuất. Sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thì DN chế xuất mới được thực hiện tiêu huỷ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Liên quan đến chính sách thuế, theo Tổng cục Hải quan, khoản 4 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hàng hoá NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế NK.

Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “Hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”. Cũng tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12: “… hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN chế xuất đáp ưng các quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK đã hoàn thành thủ tục hải quan để đứng tên chủ sở hữu đối với khuôn mẫu tạm nhập từ nước ngoài và khuôn mẫu được tiêu huỷ trong chính DN chế xuất thì số khuôn mẫu này thuộc đối tượng không chịu thuế NK, thuế GTGT.source https://haiquanonline.com.vn/thuc-hien-tieu-huy-khuon-mau-tam-nhap-cua-dn-che-xuat-co-phai-chiu-thue-nk-thue-gtgt-138201.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc