Chuyển đến nội dung chính

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã thực hiện cổ phần hóa không thuộc đối tượng xóa nợ thuế

Xoá nợ tiền phạt cho Công ty CP DV hậu cần thuỷ sản
Triển khai xử lý nợ kịp thời, đúng đối tượng

Theo Tổng cục Hải quan, đối tượng và điều kiện xóa tiền thuế đối với DN nhà nước đã cổ phần hóa đã được quy định cụ thể tại Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, tại khoản 3, điều 2 Thông tư 179/2013/TT-BTC quy định: “Thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998, Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002, Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển DN nhà nước thành công ty cổ phần”.

Do đó, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ nên không thuộc đối tượng xóa nợ đối với DN nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam cần gấp rút nộp ngay khoản tiền thuế còn nợ vào NSNN, nếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam không thực hiện sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ.

1744-img-0676
Hải quan Cần Thơ tư vấn thủ tục cho doanh nghiệp.

Liên quan đến đối tượng và điều kiện xóa nợ tiền thuế đối với DN nhà nước đã giải thể, ngày 3/7/2020 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4494/TCHQ-TXNK trả lời Tổng công ty Thủy sản Việt Nam. Theo đó, khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ không đủ điều kiện xóa nợ, vì vậy Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ 310 triệu đồng vào NSNN.

Theo hướng dẫn tại công văn số 4494/TCHQ-TXNK thì Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ là tổ chức kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con, do đó không thuộc đối tượng xóa nợ tiền thuế.

Bởi theo quy định tại khoản 2, Điều 2 và khoản 2, Điều 3 Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối tượng, điều kiện xóa nợ đối với DN nhà nước đã giải thể: “DN nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 (bao gồm tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cửa khẩu hạch toán phụ thuộc, đơn vị vãng lai hạch toán phụ thuộc của DN). Đối với DN nhà nước đã giải thể nêu tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này thì phải đảm bảo các điều kiện sau: a) DN nhà nước hạch toán độc lập. b) Đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền”.

Cũng theo công văn 5432/BNN-QLDN ngày 30/7/2019 của Bộ NN&PTNT thì Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ là tổ chức kinh tế hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam theo Quyết định số 31/2005/QĐ-BTS ngày 6/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) về việc chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con. Do đó, theo quy định này thì khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ không thuộc đối tượng xóa nợ.

Về trách nhiệm thanh toán khoản nợ thuế, theo Tổng cục Hải quan, khoản 2, Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: “DN bị tách, bị hợp nhất, bị sát nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sát nhập DN. Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì DN bị tách và các DN mới được thành lập từ DN tách, hợp nhất, sát nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”.

Cũng tại khoản 1, Điều 4 Quyết định số 31/2005/QĐ-BTS ngày 6/12/2005 thì hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm giải thể 3 đơn vị trong đó có Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ nên sau khi giải thể thì khoản nợ này thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

Ngày 14/3/2011 Bộ NN&PTNT có Quyết định số 456/QĐ-BNN-ĐMDN về việc hợp nhất 3 tổng công ty gồm: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Hạ Long và Tổng công ty Hải quan Biển Đông thành Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – công ty TNHH MTV nay là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

Với các quy định dẫn trên thì Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm thanh toán khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ với số tiền thuế NK còn nợ là 310 triệu đồng.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cong-ty-thuy-san-viet-nam-da-thuc-hien-co-phan-hoa-khong-thuoc-doi-tuong-xoa-no-thue-138650.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc