166/QĐ-TCHQ ngày 18/01/2021: Ban hành Bản hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt VPHC, giải quyết khiếu nại về xử phạt VPHC trong ngành Hải quan

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF