219/TCHQ-TXNK ngày 15/01/2021: Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa thuê DNCX gia công

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF