Loạt biện pháp xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển

Phé liệu nhập khẩu. Ảnh: N.Linh
Phế liệu nhập khẩu. Ảnh: N.Linh

Theo đó, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan được gửi tới Cục Hải quan: Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc xử lý hàng tồn đọng là phế liệu tại cảng biển đã hết thời hạn tái xuất không thuộc danh mục theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg và phế liệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan Hải quan nhưng các hãng tàu chưa thực hiện.

Do đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị một số biện pháp để xử lý. Cụ thể đối với phế liệu tồn đọng thuộc danh mục theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cục hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân và thuê tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5918/TCHQ-GSQL ngày 9/9/2020 của Tổng cục Hải quan.

Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật và báo cáo việc ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá về Tổng cục Hải quan trong ngày 29/1/2021.

Đối với phế liệu không thuộc danh mục theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg, căn cứ Điều 58, điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính, số thứ tự 13 mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, khoản 10, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, cục hải quan tinh, thành phố xác định hành vi đưa hàng hóa thuộc danh mục cầm nhập khẩu vào Việt Nam của hãng tàu (Đại lý hãng tàu, người đại diện hãng tàu tại Việt Nam) để xử lý theo trình tự pháp luật.

Đối với phế liệu thuộc danh mục theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg nhưng không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại, Điều 58, điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính, khoản 7, khoản 12 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, cục hải quan tỉnh, thành phố xác định hành vi nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hãng tàu (Đại lý hãng tàu, người đại diện hãng tàu tại Việt Nam) để xử lý theo từng hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể việc áp dụng quyết định biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam của các hãng tàu.

Tổng cục cũng hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm không thể thực hiện tái xuất theo Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan và cá nhân, tổ chức vi phạm có văn bản đề nghị thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy hàng hóa ngay và chịu chi phí tiêu hủy để nhanh chóng thu hồi vỏ container và giảm bớt tiền lưu kho, lưu bãi.source https://haiquanonline.com.vn/loat-bien-phap-xu-ly-phe-lieu-ton-dong-tai-cang-bien-140642.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF