113/GSQL-GQ4 ngày 20/01/2021: Khai báo tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu CPTPP

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF