114 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

5714-hqhp-kv-1
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I. Ảnh: T.Bình.

Thời hạn tạm dừng tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định này. Các đại lý bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan với các lý do như: không báo cáo đầy đủ trong 3 lần liên tiếp, mã số nhân viên hết thời hạn sử dụng

Cụ thể, theo Quyết định 328/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Tổng cục Hải quan, các đại lý bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/114-doanh-nghiep-tai-tp-ho-chi-minh-bi-tam-dung-hoat-dong-dai-ly-lam-thu-tuc-hai-quan-141872.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF