1523/BTC-TCHQ ngày 18/02/2021: Ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF