677/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021: Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF