692/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021: Tạm hoãn xuất nhập cảnh

Customs

Mới hơn Cũ hơn