713/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2021: Chấn chỉnh việc gửi kèm văn bản scan Giấy chứng nhận xuất xứ

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF