879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021: Xử lý thuế đối với hàng hóa NK để SXXK đưa đi thuê gia công

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF