Hải quan kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021

Thủ tục hủy tờ khai hải quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Thủ tục hủy tờ khai hải quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, vừa đăng ký với Bộ Tài chính sẽ kết nối 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2021. Theo đăng ký, các thủ tục được kết nối trong quý IV/2021.

Các dịch vụ công trực tuyến được đăng ký kết nối như: Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điểu 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đổi với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 cục hải quan.

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 1 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điểu 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ: phải nging hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để san xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 2 chi cục hải quan trở lên trong cùng một cục hải quan.

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Diều 5 Nghi dịnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh, không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một chi cục hải quan.

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế…

Kết thúc năm 2020, ngành Hải quan đã kết nối được 72 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, nếu hoàn thành đúng kế hoạch, kết thúc năm 2021, toàn Ngành có 98 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ket-noi-26-dich-vu-cong-truc-tuyen-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-trong-nam-2021-141893.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF