Hải quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ cải cách mô hình kiểm tra chuyên ngành

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thái Bình
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thái Bình

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; song song với chi tiết hóa kế hoạch triển khai.

Tổng cục trưởng nhấn mạnh đặc biệt đến vai trò của cơ quan Kiểm định hải quan trong triển khai Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các lãnh đạo Tổng cục cũng tham gia các ý kiến cụ thể để triển khai các nội dung cải cách tại Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Liên quan đến triển khai Quyết định 38/QĐ-TTg, ngay sau khi được phê duyệt, lãnh đạo Tổng cục đã nhiều lần tổ chức họp bàn với các đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để chỉ đạo triển khai Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đã chủ trì cuộc họp bàn và chỉ đạo về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 38/QĐ-TTg.

Cục Giám sát quản lý về hải quan đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai ngay việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Song song đó, Tổng cục Hải quan đã trình lãnh đạo Bộ Tài chính ký công văn đề nghị Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và một số đơn vị hải quan địa phương cử cán bộ tham gia các tổ: Ban soạn thảo Nghị định; Tổ triển khai Đề án; Tổ biên tập Nghị định; Nhóm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng ký ban hành Quyết định số 222/QĐ-TCHQ ngày 28/1/2021 về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành làm Tổ trưởng và thành viên là các cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Hiện nay, Tổ xây dựng Nghị định đã rà soát 7 nội dung cải cách nêu tại Quyết định số Quyết định số 38/QĐ-TTg để chuyển hóa thành các điều khoản của dự thảo Nghị định. Dự kiến Nghị định gồm các điều khoản về các nội dung: Phạm vi, đối tượng áp dụng; cơ chế quản lý; nguyên tắc kiểm tra, phương thức kiểm, áp dụng phương thức kiểm tra, chuyển đổi phương thức kiểm tra; hồ sơ đăng ký, trình tự, thủ tục kiểm tra; quyền và trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu, tổ chức đánh giá sự phù hợp; trách nhiệm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực…

Tại Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đưa ra 7 nội dung cải cách bao gồm:

Cải cách 1: Giao cơ quan Hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cải cách 2: Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra.

Cải cách 3: Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cải cách 4: Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra.

Cải cách 5: Áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để bảo đảm vai trò quản lý nhà nước và nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Cải cách 6: Bổ sung đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Cải cách 7: Ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-khan-truong-trien-khai-nhiem-vu-cai-cach-mo-hinh-kiem-tra-chuyen-nganh-141102.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF