Hôm nay thủ tục nhập nguyên liệu thuốc lá thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Hôm nay, thủ tục nhập nguyên liệu thuốc lá thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Đó là: thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng l.

Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3.

Thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu.

Thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá.

Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 6 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tu tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 6 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.source https://haiquanonline.com.vn/hom-nay-thu-tuc-nhap-nguyen-lieu-thuoc-la-thuc-hien-qua-co-che-mot-cua-quoc-gia-141746.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF