Khảo sát triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Khảo sát triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Giao diện Cổng thông tin Một cửa quốc gia. Ảnh: TB

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), theo kế hoạch triển khai mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg năm 2018, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với đơn vị đối tác thực hiện gói thầu “Thuê tư vấn khảo sát, lập dự án đối với dự án Mở rộng Cổng thông tin Một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (giai đoạn 3)”.

Tổng cục Hải quan cùng với đơn vị tư vấn Dự án đã xây dựng phiếu khảo sát thông tin, đề nghị các cơ quan trả lời các câu hỏi của phiếu khảo sát và gửi về Tổng Cục Hải quan (bản cứng và bản mềm) chậm nhất ngày 26/2/2021 để tổng hợp xây dựng báo cáo khảo sát và kịp thời thực hiện các thủ tục để triển khai mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Tổng cục Hải quan gửi văn bản tới 8 bộ, cơ quan ngàng bộ: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước.source https://haiquanonline.com.vn/khao-sat-trien-khai-mo-rong-co-che-mot-cua-quoc-gia-141485.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF