Hoạt động Công đoàn Tổng cục Hải quan gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Hải quan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.H

Báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021 nêu rõ, Công đoàn Tổng cục Hải quan đã luôn đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan.

Công đoàn Tổng cục Hải quan luôn đặt mục tiêu động viên, khuyến khích cán bộ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình công tác toàn khóa.

Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”, “Phong trào thực hiện tiết kiệm chống lãng phí”… được duy trì thường xuyên.

Những nỗ lực cố gắng của cán bộ đoàn viên công đoàn đã góp phần đạt được những kết quả trong các mặt công tác như Kế hoạch cải cách hiện đạt hóa hải quan, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng pháp luật và thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, phối hợp với các bộ, ngành thúc đẩy việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử của ngành Hải quan.

Mặt khác, số thu ngân sách trong những năm qua của Tổng cục Hải quan đều đạt và vượt dự toán được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Tại hội nghị, theo gợi ý của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Hải quan, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến tập trung vào 3 nhiệm vụ quan trọng mà Công đoàn Tổng cục Hải quan đã và đang triển khai.

Đó là, lãnh đạo, giáo dục, động viên công đoàn viên thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động.

Do điều kiện khách quan không tổ chức được đại hội, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục kéo dài thêm 2 năm (đến năm 2023). Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung tham gia nhiều ý kiến vào nhiệm vụ của Công đoàn Tổng cục Hải quan trong những năm tiếp theo.

Trong đó, thời gian tới Công đoàn Tổng cục Hải quan tiếp tục quan tâm, động viên cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực triển khai thành công các nhiệm vụ như Tái thiết kế hệ thống thống công nghệ thông tin, Đề án thuê CNTT hướng tới hải quan số; nâng cao chất lượng kiểm tra chuyên ngành, cải cách kiểm tra chuyên ngành…source https://haiquanonline.com.vn/hoat-dong-cong-doan-tong-cuc-hai-quan-gan-voi-trien-khai-nhiem-vu-chinh-tri-142647.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF