Sắp kết nối 4 thủ tục của Cục Thú y lên Cơ chế một cửa quốc gia

Sắp kết nối 4 thủ tục của Cục Thú y lên Cơ chế một cửa quốc gia

Năm 2020 và đầu năm 2021, Cục đã phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan cùng với Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel triển khai xây dựng phần mềm của 6 thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống phần mềm đã cơ bản hoàn thành để sẵn sàng đưa vào triển khai, áp dụng giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cục Thú y dự kiến thời gian chính thức thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau: nhóm các thủ tục hành chính sau sẽ áp dụng chính thức từ ngày 15/4/2021, gồm:

1, Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan.

2, Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan.

3, Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm.

4, Thủ tục khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Nhóm các thủ tục hành chính sau sẽ áp dung chính thức từ ngày 25/4/2021, gồm:

1, Thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

2, Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Để việc triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đúng theo kế hoạch, Cục Thú y đề nghị Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan phối hợp hoàn thiện công tác chuẩn bị để doanh nghiệp và các cán bộ thuộc Cục Thú y chính thức thực hiện các thủ tục hành chính nói trên theo đúng kế hoạch về thời gian.

Đồng thời thông báo đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan khác của ngành Hải quan về việc chấp nhận chứng từ điện tử của các lô hàng thực hiện các thủ tục hành chính nói trên đã được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, các cơ quan của Cục Thú y sẽ hỗ trợ cấp bản Giấy trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt. Trong trường hợp này, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hỗ trợ chấp nhận chứng từ giấy.source https://haiquanonline.com.vn/sap-ket-noi-4-thu-tuc-cua-cuc-thu-y-len-co-che-mot-cua-quoc-gia-142982.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn