126 000 hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong quý 1

126.000 hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong quý 1

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), với kết quả trong quý 1 nêu trên, đến nay có gần 3,7 triệu hồ sơ của gần 45.400 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Số lượng thủ tục kết nối là 218 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đang tích cực xây dựng Nghị định về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (hiện đang tiếp thu và giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định).

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước trong khối.

Trong quý 1, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 51.992 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 119.989 C/O, nâng tổng số C/O trao đổi trên Cơ chế một cửa ASEAN là 306.008 C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN và 419.527 C/O Việt Nam gửi sang các nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021.source https://haiquanonline.com.vn/126000-ho-so-thuc-hien-co-che-mot-cua-quoc-gia-trong-quy-1-143644.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF