Chuyển đến nội dung chính

Công nhận hoạt động đại lý với công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

Công nhận hoạt động đại lý với công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1134/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel.

Theo quyết định của Tổng cục, Công ty có trách nhiệm trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019).source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-hoat-dong-dai-ly-voi-cong-ty-thuong-mai-va-xuat-nhap-khau-viettel-144513.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc