Chuyển đến nội dung chính

Khối cơ quan thuộc Tổng cục Hải quan tại phía Nam học tập Nghị quyết XIII của Đảng

Khối cơ quan thuộc Tổng cục Hải quan tại phía Nam học tập Nghị quyết XIII của Đảng
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.D

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương cho biết, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng nói chung và Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nói riêng. Việc học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết sẽ quyết định thắng lợi việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Từng tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên cần nghiêm túc triển khai, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mỗi cơ quan, đơn vị trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phương đề nghị trong quá trình học tập, nghiên cứu các cán bộ, đảng viên cần tìm ra biện pháp, cách làm mới để Nghị quyết thực sự trở thành công việc của mỗi người; chú trọng việc học tập, quán triệt tại mỗi chi bộ Đảng. Sau học tập, các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động, tập trung vào những công việc quan trọng, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan tại khu vực phía Nam đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM quán triệt những nội dung cơ bản các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nội dung quan trọng về tình hình thế giới, tình hình kinh tế- xã hội về công tác xây dựng Đảng; những thuận lợi, khó khăn của đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như các quyết sách quan trọng của Đảng để đưa đất nước vững bước đi lên trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Hội nghị đã quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.source https://haiquanonline.com.vn/khoi-co-quan-thuoc-tong-cuc-hai-quan-tai-phia-nam-hoc-tap-nghi-quyet-xiii-cua-dang-144020.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc