Chuyển đến nội dung chính

Đôn đốc xử lý dứt điểm hàng hóa tồn đọng

Hàng hóa XNK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh
Hàng hóa XNK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; yêu cầu doanh nghiệp ký tên, đóng dấu gửi thông báo cho cơ quan Hải quan đảm bảo theo đúng thời hạn quy định.

Đồng thời chỉ đạo các chi cục hải quan, đơn vị tham mưu xử lý thực hiện lưu giữ hồ sơ xử lý hàng hóa tồn đọng đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Cục hải quan các tỉnh, thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc bố trí khu vực lưu giữ riêng biệt giữa hàng hóa tồn đọng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với cục hải quan các tỉnh, thành phố có phát sinh số lượng hàng hóa tồn đọng lớn, Tổng cục Hải quan yêu cầu chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho một bộ phận chuyên trách thuộc Phòng hoặc Đội trực thuộc cục hải quan chịu trách nhiệm rà soát định kỳ hàng tháng số liệu hàng hóa tồn đọng, tham mưu lãnh đạo cục kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Chỉ đạo Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.source https://haiquanonline.com.vn/don-doc-xu-ly-dut-diem-hang-hoa-ton-dong-143771.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc