Chuyển đến nội dung chính

2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu cho các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (Ecustoms) cho cán bộ công chức.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Ecustoms để tra cứu, khai thác các thông tin liên quan đến các thủ tục trên và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Theo Quyết định 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 3 thủ tục hành chính cần triền khai trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Đến 15/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai được 2 thủ tục hành chính nêu trên và còn 1 thủ tục chưa được triển khai.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến 15/5/2021 đã có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được triển khai trên Cơ chế một cửa quôc gia, với hơn 3,8 triệu hồ sơ của hơn 46.800 doanh nghiệp.

Về Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước trong khối.

Tính đến 15/5/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là hơn 347 nghìn; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là hơn 784 nghìn.source https://haiquanonline.com.vn/2-thu-tuc-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-ket-noi-co-che-mot-cua-quoc-gia-145682.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc