Chuyển đến nội dung chính

Lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin xuất nhập khẩu giữa các bộ

Lập Nhóm xây dựng hệ thống chia sẻ kết nối thông tin xuất nhập khẩu giữa các bộ
Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý sẽ góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Ảnh: T.Bình.

Theo Quyết định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm Nhóm trưởng. Nhóm xây dựng hệ thống có 33 thành viên đến từ các bộ, ngành liên quan.

Nhóm xây dựng hệ thống thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Nhóm trưởng và hoàn thiện, xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng các yếu cầu như: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, công khai, minh bạch các thông tin về chất lượng hàng hóa với những thông tin cơ bản sau: danh mục các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra; danh sách hàng hóa được áp dụng phương thức kiểm tra giảm/kiểm tra thông thường.

Nhóm xây dựng hệ thống làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 12/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ năm 2020 đến năm 2023): trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu trong quý 2 năm 2021; tổ chức triển khai thực hiện Đề án; đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án và đề xuất nhiệm vụ trong giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 (từ năm 2023 đến năm 2026): rà soát, sửa đổi bổ sung các luật quản lý chuyên ngành và văn bản có liên quan, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo hướng áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất và thống nhất đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là cơ quan Hải quan.source https://haiquanonline.com.vn/lap-nhom-xay-dung-he-thong-chia-se-ket-noi-thong-tin-xuat-nhap-khau-giua-cac-bo-145147.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc