Review
Your Ads Here

Published on

Ngành Hải quan tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19

Ngành Hải quan tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, chỉ đạo của chính quyền địa phương theo từng thời điểm; tăng cường họp trực tuyến, làm việc từ xa để đảm bảo các hoạt động của đơn vị không bị giám đoạn bởi dịch bệnh.

Xây dựng phương án đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan khi có trường hợp F0 tại cấp Tổng cục, cấp Cục, cấp Chi cục. Hoàn thành việc xây dựng phương án trước ngày 3/6/2021. Kịp thời xử lý, báo cáo các vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết đảm bảo thông quan hàng hóa hàng hóa XNK; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Công chức Hải quan Cầu Treo tiếp nhận và hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: Phan Trâm
Công chức Hải quan Cầu Treo tiếp nhận và hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Phan Trâm

Các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Hà Nội thực hiện tạm dừng tất cả các cuộc họp và hội nghị, các hoạt động tập trung đông người tại trụ sở cơ quan; trong trường hợp cần thiết phải tổ chức, thủ trưởng các đơn vị quyết định chuyển sang hình thức họp trực tuyến. Đối với các cuộc họp, hội nghị tổ chức tại trụ sở Tổng cục Hải quan có thành phần tham gia ngoài cơ quan, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Tổng cục phụ trách phê duyệt.

Thủ trưởng đơn vị chủ động phân công, bố trí một phần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý luân phiên làm việc trực tuyến, từ xa theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên, đồng thời chỉ đạo giải quyết công việc, bảo đảm không để đình trệ, ách tắc công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cục hải quan và chi cục hải quan khi có trường hợp diễn biến dịch phức tạp tại các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Cục CNTT và Thống kê Hải quan hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện làm việc trực tuyến và vận hành các hệ thống CNTT trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19. Cục Tài vụ - Quản trị đảm bảo kinh phí mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác họp trực tuyến cho các đơn vị trong toàn Ngành.source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-146313.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next