Chuyển đến nội dung chính

3119/TCHQ-PC ngày 21/06/2021: Vướng mắc xử lý vi phạm (đã làm thủ tục hải quan nhưng không xuất khẩu hàng hóa)

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc