Review
Your Ads Here

Published on

3189/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2021: Khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định

3189/TCHQ-TXNK ngày 24/06/2021: Khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định

More From Thuế

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next