Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Hà Nội chủ động sẵn sàng ứng phó với dịch Covid 19

Hải quan Hà Nội chủ động sẵn sàng ứng phó với dịch Covid 19
Khách đến làm việc tại các đơn vị của Cục Hải quan Hà Nội phải thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào.
Khách đến làm việc tại các đơn vị của Cục Hải quan Hà Nội phải thực hiện đo thân nhiệt trước khi vào.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, việc xây dựng kịch bản ứng phó nhằm chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở Cục Hải quan Hà Nội. Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời với diễn biến của dịch bệnh.

Hạn chế thấp nhất số người lây nhiễm khi phát sinh các tình huống liên quan tới dịch bệnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng và đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo cơ quan duy trì hoạt động ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu đặt ra đối với CBCC, người lao động tại đơn vị là xác định phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên của Cục Hải quan Hà Nội. Là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công chức và người lao động phải tuân thủ thực hiện.

Công chức và người lao động cần chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như trong phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, kịch bản chi tiết được Cục Hải quan Hà Nội xây dựng theo từng bược triển khai cụ thể, phân công đến từng cá nhân, đơn vị có liên quan khi đơn vị xuất hiện F0, F1 gồm: tình huống đơn vị xuất hiện F0 (nhiễm bệnh) khi công chức và người lao động đang ở trong đơn vị; tình huống đơn vị xuất hiện F0 (nhiễm bệnh) khi công chức và người lao động đang ở ngoài đơn vị; tình huống đơn vị xuất hiện F1 (tiếp xúc gần).source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-chu-dong-san-sang-ung-pho-voi-dich-covid-19-146548.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next