Chuyển đến nội dung chính

Sửa đổi chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan

0631-10-4719-2018-04-17-14-28-img-1653
Công chức Chi cục Kiểm định hải quan 6 đang kiểm tra, phân tích mẫu hàng hóa do DN gửi về. Ảnh: H.Nụ

Cụ thể, Quyết định mới của Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 1 như sau: “Chi cục Kiểm định hải đây 2, 3, 4, 5, 6 và khu vực Đông Nam Bộ gọi chung là Chi cục Kiểm định) là đơn vị trực thuộc Cục Kiểm định hải quan quan có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan và trực tiếp tổ chức thực hiện kiểm định, phân tích, phân loại, giám định, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi địa bàn quản lý được giao và phân công của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 2 như sau: “2. Tổ chức thực hiện kiểm định, phân tích, phân loại, giám định, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn được giao và theo phân công của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan”.

Khoản 3 điều 2 được sửa đổi theo hướng Chi cục Kiểm định trực thuộc Cục Kiểm định hải quan có các nhiệm vụ, quyền hạn ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đề xuất, Thông báo kết quả kiểm định, Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định.

Chi cục Kiểm định trực thuộc Cục Kiểm định hải quan thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc liên quan đến kết quả sau khi kiểm định, phân tích, phân loại, giám định và kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục Kiểm định hải quan theo quy định của pháp luật (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 2).

Bên cạnh đó, quyết định của Tổng cục Hải quan cũng sửa đổi, bổ sung điểm a, c khoản 7 điều 2. Chi cục Kiểm định xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về kiểm định, phân tích, phân loại, giám định và kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục Kiểm định hải quan.

Đồng thời, kiểm tra thực hiện quy chế, quy trình về công tác kiểm định, phân tích, phân loại, giám định và kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với các đơn vị hải quan thuộc phạm vi quản lý của Cục Kiểm định hải quan và phân công của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2021. Những nội dung quy định tại Quyết định 2556/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan trực thuộc Cục Kiểm định hải quan không trái với quyết định này vẫn được giữ nguyên.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó tại quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có nhiều quy định mới về trình tự, thủ tục phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chẳng hạn, thẩm quyền ký ban hành Thông báo kết quả phân loại do Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan ký ban hành.

Mỗi mặt hàng gửi yêu cầu phân tích lập một Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm biên bản lấy mẫu.

Hồ sơ yêu cầu phân tích phải có tài liệu kỹ thuật. Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật, đơn vị yêu cầu phân tích ghi rõ lý do hàng hóa không có tài liệu kỹ thuật tại mục 12 Phiếu yêu cầu phân tích.

Cơ quan Hải quan nơi có yêu cầu phân tích gửi mẫu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện nhằm giảm sự tiếp xúc trực tiếp.

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan trực thuộc Cục Kiểm định hải quan, Tổng cục Hải quan cũng ban hành Quyết định 1655/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm định hải quan ban hành kèm theo Quyết định 2558/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2016.source https://haiquanonline.com.vn/sua-doi-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-to-chuc-cua-cac-chi-cuc-kiem-dinh-hai-quan-146914.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc