Chuyển đến nội dung chính

3475/TCHQ-GSQL ngày 09/07/2021: Tăng cường công tác quản lý hàng gửi kho ngoại quan, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc