Chuyển đến nội dung chính

3695/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc