Chuyển đến nội dung chính

3794/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2021: Về việc tạo điều kiện thông quan nhanh các lô hàng viện trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc