Review
Your Ads Here

Published on

3822/TCHQ-TXNK ngày 30/07/2021: Không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa

3822/TCHQ-TXNK ngày 30/07/2021: Không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa

About author

XNK.me
XNK.me

Nếu bạn có thắc mắc xin mời bạn vào nhóm sau để đặt câu hỏi facebook telegram

More From Thuế

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next