Review
Your Ads Here

Published on

Cục Kiểm tra sau thông quan quán triệt các văn bản chỉ đạo về điều tra xử lý các vụ án vụ việc

Cục Kiểm tra sau thông quan quán triệt các văn bản chỉ đạo về điều tra xử lý các vụ án vụ việc
Cục Kiểm tra sau thông quan quán triệt các văn bản chỉ đạo về điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc
Quang cảnh điểm cầu tại Tổng cục Hải quan.

Hội nghị được tổ chức ở 2 điểm cầu gồm: trụ sở cơ quan Tổng cục và Chi cục 3 (thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan tại TPHCM).

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Nguyễn Tiến Lộc trực tiếp quán triệt nội dung Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Bên cạnh việc nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của Chỉ thị số 26, Hướng dẫn số 04 và phổ biến các nội dung cơ bản của 2 văn bản nêu trên, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan tập trung quán triệt những nội dung liên quan đến công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan.

Theo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Cục Kiểm tra sau thông quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý mà phát hiện tội phạm.

Cục Kiểm tra sau thông quan quán triệt các văn bản chỉ đạo về điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc
CBCC Chi cục 3 phát biểu từ điểm cầu TPHCM. Ảnh: Cục Kiểm tra sau thông quan.

Thời gian qua, nhằm triển khai thực hiện quy định liên quan đến điều tra, khởi tố hình sự trong công tác kiểm tra sau thông quan, Cục đã chủ động, tích cực chuẩn bị một lộ trình đồng bộ, tập trung xây dựng nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ mới.

Theo đó, Cục Kiểm tra sau thông quan đã trình lãnh đạo Tổng cục ra quyết định công nhận các công chức thuộc Cục có đủ điều kiện được phân công làm cán bộ điều tra; phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức đào tạo nghiệp vụ điều tra phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan cho cán bộ, công chức của Cục; sửa đổi quy trình kiểm tra sau thông quan theo định hướng áp dụng tư duy, phương pháp xác minh, điều tra trong kiểm tra sau…

Trong bối cảnh nhiệm vụ được giao hiện nay, việc phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 26-CT và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Cục Kiểm tra sau thông quan là nội dung quan trọng, gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tế triển khai công việc tại đơn vị.

Cập nhật từ đầu năm đến 15/8, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 1.234 cuộc, trong đó có 327 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 907 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 518,37 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 474,41 tỷ đồng.

Riêng Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện 101 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, số tiền thu nộp ngân sách 404,9 tỷ đồng, chiếm hơn 85% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.source https://haiquanonline.com.vn/cuc-kiem-tra-sau-thong-quan-quan-triet-cac-van-ban-chi-dao-ve-dieu-tra-xu-ly-cac-vu-an-vu-viec-152262.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next