Infographics Những đặc trưng cơ bản của mô hình Hải quan thông minh

Mô hình Hải quan thông minh là có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, phi giấy tờ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, hiệu lực, hiệu quả, có khả năng dự báo, thích ứng với sự biến động của thương mại quốc tế và yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, yêu cầu chia sẻ, kết nối thông tin với các bộ, ngành, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Dưới đây là những đặc trưng cơ bản của mô hình Hải quan thông minh (nguồn: Tổng cục Hải quan).

Infographics: Những đặc trưng cơ bản của Hải quan thông minh


source https://haiquanonline.com.vn/infographics-nhung-dac-trung-co-ban-cua-mo-hinh-hai-quan-thong-minh-152011.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF