Review
Your Ads Here

Published on

Ngành Hải quan tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021

Ngành Hải quan tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021

Tích cực tuyên truyền

Tổng cục Hải quan ban hành kế hoạch với mục đích nâng cao nhận thức của CBCC trong toàn Ngành về nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật tài chính; thúc đẩy mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, kế hoạch cũng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, ngành Hải quan. Tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Kế hoạch cũng hướng tới bảo đảm các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngành, các quy định của pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời, đầy đủ về nội dung, phù hợp về hình thức cho từng nhóm đối tượng.

Hải quan Hoành Mô đa dạng, linh hoạt các “kênh” thông tin tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Quang Hùng
Hải quan Hoành Mô đa dạng, linh hoạt các “kênh” thông tin tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Quang Hùng

Theo đó, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 là ngày 9/11/2021. Cụ thể, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 được tiến hành từ ngày 23/9/2021 đến ngày 20/11/2021. Tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021.

Trong tuần lễ cao điểm thực hiện tuyên truyền, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện theo khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngành Hải quan tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của đại dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật”.

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 là ngày 28/8/2021và được tiến hành từ ngày 23/8/2021 đến ngày 23/9/2021. Ngày Pháp luật Hải quan năm 2021 là ngày 10/9/2021 và được tiến hành ngày 20/8/2021 đến ngày 20/9/2021.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chủ động hình thức thực hiện Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại từng địa phương. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến trên báo đài, website, cổng/trang thông tin điện tử.

Tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan năm 2021, trên cơ sở thực hiện các kế hoạch, chương trình, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, chú trọng nghiên cứu soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện các đề án, văn bản, công việc được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội phê duyệt đúng thời hạn quy định.

Đối với các đề án, chương trình trọng tâm do Bộ Tài chính giao cần chủ trì soạn thảo, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hoàn thiện đảm bảo trình Bộ Tài chính đúng thời hạn.

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật tài chính theo các hình thức phù hợp.

Trong đó, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các cổng thông tin điện tử, trang thông tin pháp luật, các báo đài, tạp chí của ngành Hải quan các nội dung, chính sách, quy định mới, đặc biệt là nội dung các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 và 11. Đăng tải đề cương, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung các luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 11 trên website của ngành Hải quan đến CBCC, viên chức.

2938-9-1-baohaiquan
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: Tuấn Anh.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, kết quả xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; kết quả thi hành pháp luật và cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên các báo đài, tạp chí trong và ngoài ngành Hải quan.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chủ động tuyên truyền về công tác xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình chủ trì soạn thảo; kết quả cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên Cổng thông tin thương mại Việt Nam; Báo Hải quan; Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan; Trang thông tin điển tử của các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (nếu có).

Trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan. Đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, các đơn vị trong toàn Ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp thông qua các hình thức như: Trả lời trực tuyến, trả lời bằng văn bản, trả lời qua điện thoại đường dây nóng, trả lời qua thư điện tử ... để kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh thực thi các giải pháp cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính như: tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành Hải quan, trong đó tập trung nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thống kê, công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện các chỉ số thuộc lĩnh vực hải quan trong đánh giá xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ nội dung kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn, xác định nội dung, hình thức thực hiện phù hợp với đặc thù của từng đơn vị và phù hợp bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Đảm bảo có sự phối hợp thực hiện các Ngày Pháp luật với UBND tỉnh trên địa bàn hoạt động.source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-to-chuc-thuc-hien-ngay-phap-luat-nam-2021-152116.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next