Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Hải Phòng tạm dừng kiểm tra sau thông quan với doanh nghiệp

Hải quan Hải Phòng tạm dừng kiểm tra sau thông quan với doanh nghiệp
Hải quan Hải Phòng tạm dừng kiểm tra sau thông quan với doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Thông báo số 616/TB-BTC ngày 11/9/2021 của Bộ Tài chính về phân công triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và Công văn số 4797/TCHQ-KTSTQ ngày 11/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức trong đơn vị nội dung các văn bản nêu trên.

Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan đã có trong kế hoạch năm 2021 (bao gồm kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ và kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu rủi ro).

Tạm dừng, hoãn các cuộc thanh tra, kiểm tra đã có trong kế hoạch năm 2021 như: thanh tra chuyên ngành, kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra tình hình sử dụng nguyên vật liệu, vật tư tại trụ sở người nộp thuế.

Trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị tập trung tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát.

Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị để xuất kiểm tra phải nếu rõ dấu hiệu vi phạm và được phê duyệt của lãnh đạo Cục phụ trách. Quá trình kiểm tra, nghiêm cấm cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định.

Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2021, Cục Hải quan Hải Phòng truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước 53,11 tỷ đồng từ hoạt động kiểm tra sau thông quan và kiến nghị truy thu 9,37 tỷ đồng từ công tác thanh tra chuyên ngành.


source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-tam-dung-kiem-tra-sau-thong-quan-voi-doanh-nghiep-154560.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next