Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kiểm định hải quan chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới

Kiểm định hải quan chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới
Công chức Cục Kiểm định hải quan thực hiện phân tích hàng hóa XNK. Ảnh: Quang Hùng

Tại Quyết định 169/QĐ-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính về kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án, Cục Kiểm định hải quan được giao nhiệm vụ “Củng cố, chuẩn hóa nguồn lực của cơ quan Hải quan để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa theo chỉ định của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan Đỗ Văn Quang cho biết, khi còn trong giai đoạn xây dựng Đề án và cho đến nay khi Đề án đã được phê duyệt, Cục Kiểm định xác định nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản để triển khai nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu. Các đơn vị kiểm định hải quan định hướng tập trung xây dựng lực lượng có năng lực để tham gia nhiệm vụ này từ đó lập kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng làm việc của chuyên viên.

Các nhiệm vụ đơn vị đang triển khai là thực hiện giảm tải khối lượng công việc mang tính truyền thống cho công chức thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; tập trung nghiên cứu các chủng loại hàng hoá cần kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đã có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do bộ quản lý chuyên ngành ban hành; trực tiếp thực hành phân tích mẫu hàng hoá theo các tiêu chuẩn quy chuẩn này trên các thiết bị hiện có tại đơn vị; xây dựng các phép thử nghiệm theo chuẩn mực Vilas; mời chuyên gia đào tạo nâng cao tay nghề cho chuyên viên; thực hiện kiểm tra, đánh giá trình độ năng lực sau khi được đào tạo; tuyển dụng, khắc phục vấn đề thiếu nhân lực giảm khó khăn, thách thức khi thực thi công tác kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Theo Cục Kiểm định Hải quan, hiện nay đơn vị đang tập trung xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển khai tại đơn vị. Cụ thể, đơn vị kiện toàn lại đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Phân tích) đảm bảo năng lực là cơ sở kiểm nghiệm/tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định. Trung tâm Phân tích được định hướng là đơn vị có chức năng, tổ chức phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ công tác kiểm tra nhà nước về hải quan, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, đánh giá sự phù hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định. Để kiện toàn lại Trung tâm Phân tích, Cục Kiểm định Hải quan đã xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm Phân tích, đề xuất các nội dung như: sửa đổi cơ cấu tổ chức phạm vi hoạt động của Trung tâm Phân tích (điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với nhiệm vụ mới) xây dựng kế hoạch nhân sự, cụ thể xét chuyển viên chức đủ điều kiện sang công chức và tuyển dụng viên chức mới đúng với chỉ tiêu biên chế trống; xây dựng kế hoạch đào tạo đảm bảo thực hiện đúng quy trình lấy mẫu, kiểm nghiệm/đánh giá sự phù hợp.

Bên cạnh đó, Cục Kiểm định Hải quan cũng triển khai xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm Vilas, ISO/IEC 17025:2007, ISO/IEC 17065:2013, ISO/IEC 17021-1:2015 đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm nghiệm/đánh giá sự phù hợp và đăng ký để các bộ quản lý chuyên ngành chỉ định thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với một số mặt hàng nhập khẩu theo lộ trình của Đề án. Xây dựng nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm hiện có, đặc biệt tập trung hiện đại hóa các phòng thí nghiệm tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đảm bảo ngang tầm về năng lực như các tổ chức giám định lớn hiện nay; tổ chức lại Trung tâm Phân tích có các Chi nhánh Phân tích đặt tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh...

Để triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu tại Quyết định số 38/QĐ-TTg, cần thiết xây dựng hành lang pháp lý và nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ. Cụ thể là xây dựng cơ sở pháp lý, quy trình thực hiện phân tích/kiểm nghiệm/đánh giá sự phù hợp để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để phù hợp các nội dung cải cách của Đề án. Theo đó, Cục Kiểm định Hải quan là một trong những đơn vị tham gia tích cực vào nhóm xây dựng Nghị định “Quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, ngày 16/8/2021 Nghị định đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt.

Song song đó, đơn vị đã và đang thực hiện rà soát nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ đảm bảo kết nối với hệ thống chung của toàn ngành. Tham gia xây dựng bài toán nghiệp vụ tích hợp quy trình về việc tham gia thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm của lực lượng Hải quan.

Theo Cục Kiểm định Hải quan, đơn vị đang từng bước hoàn thiện năng lực kỹ thuật, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao để triển khai Quyết định 38/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.source https://haiquanonline.com.vn/kiem-dinh-hai-quan-chuan-bi-cac-dieu-kien-san-sang-thuc-hien-nhiem-vu-moi-153646-153646.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.