Chuyển đến nội dung chính

Tạm dừng hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan trong kế hoạch năm 2021

Tăng thu ngân sách hơn 490 tỷ từ kiểm tra sau thông quan
Cục Kiểm tra sau thông quan quán triệt các văn bản chỉ đạo về điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc
Tạm dừng, hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan trong kế hoạch năm 2021
Kết quả kiểm tra sau thông quan 3 quý đầu năm năm 2020 và 2021. Biểu đồ: T.Bình.

Thực hiện Thông báo số 616/TB-BTC ngày 11/9/2021 của Bộ Tài chính về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tạm dừng, hoãn các cuộc KTSTQ đã có trong kế hoạch năm 2021 (bao gồm KTSTQ đánh giá tuân thủ và KTSTQ theo dấu hiệu rủi ro); tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị đề xuất kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm và được sự phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nghiêm cấm CBCC gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

Trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung, tăng cường hoạt động nghiên cứu các quy định pháp luật; đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro, chuẩn bị kỹ kế hoạch kiểm tra khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, hết 3 quý đầu năm, toàn Ngành thực hiện 1.307 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó có 341 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 966 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 545,30 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 491,78 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoan-cac-cuoc-kiem-tra-sau-thong-quan-trong-ke-hoach-nam-2021-153846.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc